عمومی

پیام تسلیت

کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذو الجلال و الاکرام همکار گرامی جناب آقای مصطفی پردلی،ضایعه درگذشت مادر…

بیشتر بخوانید »
عمومی

مریم خدادادی دبیر انجمن دانش اموختگان دانشگاه فرهنگیان ایران

بسمه تعالیبا توجه به اینکه رهبر معظم در یکی از دیدارهای خود با فرهنگیان و دانشجو معلمان فرمودند دانشگاه فرهنگیان…

بیشتر بخوانید »
اخبار آموزش و پرورش

آموزش و پرورش ژاپن ( معلم ثروتمند )

در طــول بیــش از یکصــد ســال، رهــران و دولتمــردان ژاپنـی بـه دوره آمـوزش و پـرورش بـه عنـوان محـوری رسنوشـت سـاز…

بیشتر بخوانید »
عمومی

معلمها به گوش باشید

روش بــارش مغــزی یکــی از روش هــای تدریــس اســت کــه هــم از ســوی متخصصــان آمــوزش خالقیــت و هــم از ســوی…

بیشتر بخوانید »
اخبار انجمن

چرا انجمن دانش آموختگان دانشگاه فرهنگیان ؟

دانش آموختگان هر دانشگاه آن دانشگاه را می‌سازند. دانش‌آموختگان هویت حرفه‌ای وتخصصی خود را از دانشگاه می‌گیرند و علاقه‌مند هستند…

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا