عمومی

معلمها به گوش باشید

روش بــارش مغــزی یکــی از روش هــای تدریــس اســت کــه هــم از ســوی متخصصــان آمــوزش خالقیــت و هــم از ســوی متخصصــان آمــوزش و پــرورش نوعــی روش تدریــس خــاق مطــرح شــده اســت . زیربنــای ایــن روش مذاکــره و ارتبــاط متقابــل اســت. به این صورت که همه ی افراد ) معلـم و دانـش آمـوزان( در فضایـی صمیمـی در مــورد یــک موضــوع بــه بحــث و مناظــره مــی پردازنــد و هــر فــرد موضــوع یــا مــوردی کــه بــه ذهنــش رســید را درمــورد موضــوع خــاص کلاس ، بــه جمــع مطــرح مــی کنــد و معلــم فقــط نقــش هدایــت گــری دارد و موضـوع درس توسـط سـوالاتی کـه معلــم و دانــش آمــوزان مطــرح مــی کننــد جلــو مـی رود و بـه نتیجـه مـی رسـد و در آخـر معلـم بـا یـک جمـع بنـدی موضوعـات مهـم تدریـس شـده را در ذهــن دانــش آمــوز ملکــه مــی کنــد . ايــن روش توســط الکــس اســبورن در ســال 1988 معرفــی شــد. بنيــاد فرهنگــی اســبورن ايــن روش را در چنديــن رشکــت تحقيقاتــی، بازرگانــی، علمــی و فنــی بــرای حــل مشــکالت و مســائل مديريــت مــورد اســتفاده قــرار داد. پــس از مدتــی بـازده ی ایـن روش چنـان زیـاد بـود کـه در مدتـی کوتـاه بـه عنــوان یکــی از روش هــای مهــم و کار آمــد شــناخته شــد. تعريــف بــارش مغــزی درفرهنــگ لغــت » وبســر«: تکنيــک برگـزاری يـک کنفرانـس کـه در آن سـعی گـروه بـر ايـن اسـت تـا راه حـل مشـخصی را بيابـد. متـام نظراتـی کـه در ایـن روش ارائــه مــی شــود تحــت نظــر مــدرس در جمــع بنــدی مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد. امــروزه در تصمیــم گیــری هــای گروهــی ایــن روش یکــی از متــداول تریــن روش هــا مــی باشــد.

دانشــمندانی از جملــه اســبورن، کال و همــکاران، بوچــارد، گچــار و همــکاران، دلبــگ و همــکاران، لوئــس و نگانــدی و ســیج در کتابهــای خــود روش بــارش مغــزی را مطــرح کــرده انــد و آن را ترویــج داده انــد. » البتــه ایـن الگـو فقـط یکـی از روش هـای تدریـس اســت و مــدرس مــی توانــد بــا توجــه بــه نـوع موضـوع درس از آن اسـتفاده کنـد ولـی پاســخ گــوی دانــش آمــوزان در متامــی درس هــا نیســت .« هــدف اصلــی الگــوی بــارش مغــزی یــا brain storming تولیـد اندیشـه وایجـاد تفکرخـاق در دانـش آمـوزان اسـت . چهار قاعده اساسی بارش مغزی : 1-در الگـوی بـارش فکـری انديشـه هـای غلـط يـا درسـت افـراد مطـرح مـی شـود، ولـی هـر گونــه انتقــاد يــا اعــراض، رونــد آمــوزش را کنــد مـی کنـد و و در واقـع منـی گـذارد هرفـرد بـا آزادی اندیشــه و بــدون هیــچ گونــه واهمــه از عکــس العمــل دیگــران نظــرات خــودرا بیــان کنــد ودر رونــد فعالیــت رشیــک باشـد 2-هــر چــه تعــداد نظــرات بيشــر باشــد، احتــال وجــود پيشــنهادهای مفيــد و کارســازتر در بــن آنهــا بيشــر مــی شـود. و در واقـع در ایـن روش کمیـت سـبب افزایـش کیفیـت در یادگیــری مــی شــود. 3-در یــک جلســه بــارش مغــزی، متــام اعضــا بایــد جســارت و شـهامت اظهـار نظـر را پیـدا کـرده باشـند، بتواننـد پیشـنهاد و نظـر خـود را بیـان کننـد. هـر چـه پیشـنهادها جسـورانه تـر باشـد نشـان دهنـده اجـرای موفـق تـر جلسـه اسـت، لـذا قضـاوت و ارزشـیابی در مـورد اندیشـه و فکرتـا پایـان کالس توسـط معلـم ممنـوع اسـت 4-روش بـارش مغـزی ایـن امـکان را بـه دانـش آمـوزان مـی دهـد کــه پــس از شــنیدن پیشــنهادهای دیگــران پیشــنهاد اولیــه بهبــود داده شـود. آنهـا همچنیـن مـی تواننـد پیشـنهاد خـود را بـا چنـد پیشــنهاد دیگــر تلفیــق کــرده و پیشــنهاد بهــر و کاملــری را بــه دسـت آورنـد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا